Formac
Formac

EN  /  PL  /  ES  /  RS

    /    

Projekty

PROJEKT "Aktywni przez całe życie"


formac.co

 

 

 

NABÓR ZAMKNIĘTY
 
W ramach projektu przeprowadzono trzy edycje szkoleń z zakresu opracowania i wdrażania strategii zarządzania wiekiem w MŚP. Przeszkolonych zostało 15 przedsiębiorstw. Przeprowadzono także 600 godzin doradztwa, a wsparciem zostało objętych w sumie 112 osób.

 

O PROJEKCIE

Strategia zarządzania wiekiem zwiększa wydajność przedsiębiorstwa i przygotowuje na zmiany na rynku pracy. W projekcie przedsiębiorcy dowiedzą się, jak optymalnie wykorzystać potencjał pracowników z różnych pokoleń, jak wykorzystać środki na doposażenie stanowisk pracy, jak przygotować firmę na skutki zmian demograficznych w społeczeństwie.

Zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań pracodawców.

 

W PROJEKCIE KAŻDA FIRMA OTRZYMA WSPARCIE W FORMIE POMOCY DE MINIMIS NA:

  • Szkolenia oraz doradztwo dot. opracowania i wdrożenia strategii zarządzania wiekiem,
  • Dofinansowania do doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy o wartości 3, 5 tys. zł.

Szkolenia przewidziane w projekcie odbędą się w Krakowie, a sesje doradcze w siedzibach poszczególnych przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w programie.

 

DLA KOGO?

Do udziału zapraszamy przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których siedziba, oddział albo miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie województwa małopolskiego

- przedsiębiorstwa nieposiadające strategii zarządzania wiekiem

Zapraszamy szczególnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają pracowników dojrzałych (w wieku 50+).

 

 

 

METODYKA PRACY

- podejście indywidualne

- charakter warsztatowy

- harmonogram ustalany z przedsiębiorstwami

- wspólna praca pracowników i kadry podczas szkolenia

- szkolenie kompatybilne z doradztwem

 

Tematyka  szkoleń i doradztwa zostanie dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, zakres wsparcia może dotyczyć, np.:

- rekrutacji, szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego,

- planowania i rozwoju kariery, elastycznych godziny pracy i form zatrudnienia,

- ochrony i promocji zdrowia,

- ergonomii miejsca pracy, przekwalifikowania i zmiany stanowiska pracy,

-zakończenia zatrudnienia i przejścia na emeryturę,

-motywowania,

- … lista nie wyczerpuje możliwych tematów: przedsiębiorcy zostaną poproszeni o wskazanie najbardziej interesującego dla nich obszaru.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja w projekcie będzie  przebiega w kilku etapach.

  • Należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne (dostępne w plikach PDF poniżej) i dostarczyć:
  1. do Biura Projektu (osobiście lub pocztą/kurierem) :  Adres: Świętokrzyska 12/p. 316-320,     30-015, Kraków 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00-17:00

Dokumenty muszą zostać dostarczone w oryginałach.

  1. e-mailem (skan) na adres: info@formac.co

(w tytule wiadomości prosimy wpisać „Aktywni przez całe życie” – rekrutacja”)

 

Zakwalifikowani przedsiębiorcy będą też powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco. Dodatkowe punkty otrzymają kandydaci, którzy przedstawią pomysł na wdrożenie elementów zarządzania wiekiem w ankiecie motywacyjnej.

Stosujemy politykę równych szans: niektóre grupy społeczne są szczególnie narażone na wykluczenie z rynku pracy ze względu na inne pozazawodowe wyzwania, z którymi się mierzą. W przypadku udziału osób niepełnosprawnych, zapewnimy warunki umożliwiające uczestnictwo w projekcie.

Minimum połowę uczestników projektu stanowić będą kobiety.

Minimum połowę uczestników projektu stanowić będą osoby w wieku 50+.

 

Rekrutacja będzie prowadzona od 02.2018 r. z naborem na 3 cykle szkoleniowe:

Okres udzielania wsparcia I grupie/edycji (4 firm):VI-X.2018 r r.

Okres udzielania wsparcia II grupie/edycji (6 firm): XI-III.2019 r.

Okres udzielania wsparcia III grupie/edycji (5 firm): II-VI.2019 r.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na dole strony.

 

DLACZEGO WARTO?

 

Strategia zarządzania wiekiem pozwala maksymalnie wykorzystać atuty pracowników: ich kompetencje, wiedzę i umiejętności – łagodząc niedogodności związane z wiekiem. Pokazuje, jak wykorzystać szanse i zapobiec zagrożeniom związanym ze współpracą pracowników w różnym wieku oraz stworzyć silny, zgrany i lojalny zespół. Przygotowuje przedsiębiorstwo na nieuchronne zmiany demograficzne w społeczeństwie. Dzięki temu wydajność przedsiębiorstwa się zwiększa, a firma buduje wizerunek pracodawcy godnego zaufania: tak wśród pracowników, jak klientów.

 

A konkretniej?

Starzenie się społeczeństwa to wyzwanie, które w niedalekiej przyszłości dotknie ogromną większość przedsiębiorstw z różnych branży i sektorów. Strategia zarządzania wiekiem znajduje zastosowanie w każdym z nich. Dzięki niej możesz chociażby:

- zapewnić transfer wiedzy między pokoleniami

- postawić na jeszcze lepszą obsługę klienta: dostosowaną pokoleniowo

- wykorzystać wiedzę na temat potrzeb danych pokoleń w marketingu, odpowiednio dostosowując treści i formy

- połączyć doświadczenie i wiedzę pragmatyczną starszych pracowników z dynamizmem i świeżością spojrzenia młodszych

Przykłady?

Przedsiębiorcy, którzy zdali sobie sprawę z niewykorzystanego potencjału, dzięki zmianie organizacji pracy zyskują wymierne korzyści: zaoszczędzony czas i pieniądze, lepszy wizerunek firmy.

Polska firma Zemat Technology Group to jedna z tych firm:

 

PTK Echo, przedsiębiorstwo ze Słowacji oferujące szeroki zakres usług (edukacyjne, wydawnicze, hotelarskie, gastronomiczne(…) gwarantuje praktycznie wszystkim pracownikom elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin. Polityka płacowa firmy zakłada ponadto, że poziom wynagrodzenia nie zależy tylko od stażu pracy, a tym samym od wieku pracownika, ale przede wszystkim od zajmowanego stanowiska i wydajności pracy. Wszystkim zatrudnionym zapewnia się okresowe badania kontrolne oraz umożliwia tygodniowy pobyt w należącym do firmy sanatorium w Tatrach Wysokich.

Stosunkowo szeroki zakres świadczeń socjalnych skutkuje niewielką rotacją pracowników, a działania szkoleniowe i edukacyjne doprowadziły do poprawy jakości świadczonych przez firmę usług, a co za tym idzie – do poprawy jej wizerunku i wzmocnienia pozycji na słowackim rynku.

Fińska Agencja Prasowa (STT), po uświadomieniu sobie, że duży odsetek pracowników jest w wieku powyżej 44. roku życia, firma wprowadziła do zestawu stosowanych narzędzi HR również takie, które nakierowane są na utrzymanie wysokiej wydajności pracy tej grupy. Nowe narzędzia to: • szkolenie kadry kierowniczej w celu poprawy jakości zarządzania zespołem, • rozmowy kierowników z podwładnymi w celu poprawy przepływu informacji na temat procesów pracy, • ćwiczenia fizyczne i testy sprawności, • częściowa emerytura, • elastyczne godziny pracy.

Więcej o korzyściach z wprowadzenia Strategii Zarządzania Wiekiem oraz więcej przykładów na stronie Activ50+ (źródło felietonu o firmie Zemat Technology Group) oraz w podręczniku „z wiekiem na plus”, dostępnego w wersji PDF na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

KORZYŚCI PRACODAWCY

Dzięki udziałowi w projekcie przedsiębiorcy dowiedzą się, jak:

-  wykorzystać kapitał i kompetencje pracowników  

Dojrzali pracownicy przez lata pracy zdobyli ogromnie cenną wiedzę pragmatyczną. Znają metody działania przedsiębiorstwa i kontrahentów, mają wyrobione relacje i szerokie kontakty. Ten kapitał warto wykorzystać.

- zmniejszyć koszty pracy i podnieść wydajność pracowników

Lepsza ochrona zdrowia zmniejsza liczbę nieobecności, a elastyczne godziny i formy pracy pozwalają na lepsze zarządzanie środkami i zdobycie pracowników, którzy inaczej nie mogliby podjąć zatrudnienia. To tylko niektóre z założeń strategii zarządzania wiekiem.

Zatrudnienie pracowników dojrzałych objęte jest też ustawowymi ulgami, m.in. zwolnieniem z opłat składek na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dla kobiet 55+ i mężczyzn 60+).

- przygotować  się na nieuchronne zmiany demograficzne

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, już w 2020 roku osoby powyżej 6o. r.ż. stanowić będą ok. 25% populacji. Strategia zarządzania wiekiem przygotowuje na te zmiany, np. na przewidywane braki kadrowe. Pozwala utrzymać dłuższą aktywność zawodową pracowników i wykorzystać potencjał starszych pracowników do szkolenia następców.

- zmniejszyć koszty szkoleń, działalności gospodarczej i rekrutacji

Wymiana wiedzy między pracownikami z różnych pokoleń ogranicza koszty szkoleń zewnętrznych. Zyskują wszyscy: młodsi uczą się działania firmy w praktyce od starszych, a starsi poznają nowe techniki działania i ułatwienia technologiczne dzięki młodszym. Pracownicy dojrzali są zwykle także bardzo lojalni w stosunku do firmy, co ogranicza koszty rekrutacji związane z rotacją w zespole.

- budować pozytywny wizerunek firmy

Zaufanie do pracodawcy, poczucie lojalności, przywiązanie, dogodne warunki i przyjazna atmosfera pracy: to wszystko wpływa na decyzję o pozostaniu w firmie i na wydajność pracowników.

Pozytywny wizerunek firmy przekłada się także na decyzje i lojalność klientów i kontrahentów.

 

 

DLA PRACOWNIKÓW

Projekt zakłada udział tak kadry zarządzającej, jak pracowników. Dzięki temu będzie można:

- powiedzieć o swoich potrzebach i wspólnie wypracować rozwiązania

Każda firma ma swoją specyfikę, a każdy z pracowników mierzy się z innymi wyzwaniami. Wspólna praca pozwoli na określenie potrzeb i możliwych rozwiązań. Pozwoli zrozumieć decyzje pracodawcy, wpłynąć na ich podejmowanie i zapewnić lepszą atmosferę pracy.

- zadbać o swój rozwój, podnieść swoje kompetencje i przygotować się na zmiany na rynku pracy

Szkolenia obejmują szeroką tematykę, m.in.  kształcenie ustawiczne, szkolenia, planowanie kariery, przekwalifikowanie. Dzięki temu łatwiej przygotować się do dynamicznych zmian na rynku pracy.

Badania przeprowadzone dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pokazują, że już w 2020 roku osoby powyżej 6o. r.ż. stanowić będą ok. 25% populacji.  Dla pracowników oznacza to nie tylko dogodniejsze warunki zatrudnienia, ale także podjęcie obowiązków kierowanych dotąd do młodszej części zespołu. Warto wiedzieć, jak się do takich zmian przygotować: i jak wyciągnąć z tej sytuacji największą korzyść.

- wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w praktyce

Wiedza pragmatyczna, doświadczenie, szerokie kontakty, umiejętności łączenia pracy z życiem rodzinnym, wiarygodność: te cenne atuty stanowią ogromny kapitał. Pozostanie na rynku pracy pozwoli je wykorzystać w praktyce - oraz zwiększyć domowy budżet.

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

1. Oświadczenie_o_niekaralności

2. Oswiadczenie_o_wspolnosci_majatkowej 

3. Formularz_zgloszenia_zapotrzebowania

4. Oswiadczenie_o_spelnieniu_kryteriow

5. Oswiadczenie_dotyczace_obowiazku

6. Oswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy

7. Formularz_informacji_przedstawianych

8. Formularz zgłoszeniowy pracownika

9. Formularz_zgloszeniowy_przedsiebiorstwa

10. umowa_doradczo-szkoleniowa.

 

Załącznik RAMOWY HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU(PDF)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PDF)

 

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne(doc)

 

Aby otworzyć pliki PDF należy mieć zainstalowany odpowiedni program. Jeśli nie masz programu obsługującego takie pliki, możesz bezpłatnie pobrać go ze strony producenta. Pobierz Adobe Reader tutaj

 

Partner projektu:     formac.co

 

Wejdź na stronę Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan tutaj.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Nr projektu: RPMP.08.06.01-12-0131/17

 

Wartość projektu: 217.500 PLN; wkład Funduszy Europejskich: 184.875 PLN (85%) 

 

 

O NAS

O NAS

nasza firma
UPDATES

UPDATES

English version
USŁUGI

USŁUGI

jakość i doświadczenie
PROJEKTY

PROJEKTY

wybrane referencje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności